Prayer to St. Peregrine

O God, who gave to St. Peregrine an Angel for his companion, the Mother of God for his Teacher, and Jesus as the Physician of his malady, grant we beseech You through his merits that we may on earth intensely love our Holy Angel, the blessed Virgin Mary, and our Savior, and in Him bless them forever. Grant that we may receive the favor which we now petition. We ask this through the same Christ our Lord. Amen.

Tribute to St. Peregrine

Mercy of God endlessly flowing
Through all men sinners or saints
The empty tomb proved Christ has risen
He loves, heals and forgives our sins

(Coda)
One man was called to serve the others
Care for afflicted, enemies and friends

(Chorus 1)
St. Peregrine, the saint
Patron of the afflicted
Endowed with love and mercy
In dream Christ touched his leg and healed.

St. peregrine, we pray for healing
God hears as we invoke your name
We sing this word that heals and renews
St. Peregrine, faithful and true

(Repeat Chorus)

With Mary at your side
Faith has been strengthened
Your name just being uttered
Broken souls were cured and healed.

(Finale)
St. Peregrine, the Saint
Patron of the Afflicted
Endowed with love and mercy
Broken souls were cured and healed.

Awit Kay San Peregrino

San Peregrino, aming mahal na Patron
Pinagmilagruhan ni Jesukristo
Kami ngayon ay kahabagan mo na
Iyong ilapit nang lunas madama

San Peregrino, ikaw ang pag-asa
Pagkat ikaw ay linkgkod ni Maria
lahat ng sakit idulog sa Kanya
Upang mapawi na yaring dusa

Ang aming sala ay pinagsisisihan
Nang taos sa puso at kalooban
Kami’y tulungan, ipagdasal mo na
Nang patawarin kami ng Diyos Ama

San Peregrino, ikaw ang pag-asa
Pagkat ikaw ay linkgkod ni Maria
lahat ng sakit idulog sa Kanya
Upang mapawi na yaring dusa

Ang Pagpaparangal Kay San Peregrino

O mapagmahal na Ama,

Pasasalamat sa lahat ng ibinigay mo sa amin.

Pinagkalooban mo ang aming Kapatid na si San Peregrino ng kagalingan sa kanyang karamdaman na kanser. Ang magandang halimbawa ng kanyang buhay ang pumukaw sa amin upang kami ay dumulog sa iyo.

Basbasan nawa ang iyong mapagpalang awa ang aming pagdurusa dulot ng sakit na kanser at iba pang karamdaman na wala ng lunas. Pagkalooban mo kami ng lakas at kalusugan ng katawan upang kami ay magkaroon ng masaya at mahabang buhay. Aliwin mo kami kung sumapit ang mabigat na pagsubok. Hipuin mo ang aming sakit at dusa na unti-unting nagdudulot ng takot at kawalang pag-asa.

Naniniwala kami, o Mapagmahal na Ama na katulad ni San Peregrino, ipagkaloob mo sa aming buhay ang hiling na kagalingan at ang walang kupas na kaligayahan dito sa lupa at sa Iyong kaharian. Walang hanggang pasasalamat at papuri sa iyo, o Diyos Ama sa langit.

Amen

Novena to St. Peregrine
Nobena Kay San Peregrino

PANALANGIN SA PAGSISIYAM

Lahat: Diyos aming Ama, Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa akin. Pinasasalamatan kita sa mga pagpapalang ibinigay mo sa akin. Sa pagmamahal at pagtitiwala ay iniaalay ko ang aking sarili sa harapan mo. Naway’s punuin moa ng aking buhay ng iyong nakagagaling na pagmamahal. Bigyan mo ako ng lakas upang maunawaan ko ang aking karamdaman. Patawarin moa ng aking mga kahinaan sa pagdadala ng kurus. Ibinigay mo sa amin si San Peregrino bilang huwaran sa pagtitiis sa kahirapaan. Sa tulong ngayon ng kanyang mga panalangin, hinihiling kong ang mga paghihirap na aking tinitiis ay pagmulan nawa ng buhay ngayon at magpakailanman. Ipinapanalangin koi to sa pamamagitan ni Kristong Anak mo.

Namumuno: San Peregrino
Lahat: Ipanalangin mo kami.

Panginoon, nalalaman moa ng sakit ng paghihirap. Samahan mo ako sa aking mga sakit at aliwin mo ako sa aking kalungkutan. Patawarin moa ng aking kawalang pasensya at pagpalain ang aking pagsisikap na maging bukas-palad sa lahat.

Namumuno: San Peregrino
Lahat: Ipanalangin mo kami.

Espiritu Santo, gawin mo akong maunawain. Pagalingin moa ng aking buhat at ang buhay ng mga minanahal ko. Ibigay mo sa akin ang biyaya ng iyong kapatawaran at sa mga taong aking nasaktan sa nakalipas.

MGA KAHILINGAN

Namumuno: Ama, inilalagay naming an gaming mga buhay sa harapan mo.
Lahat: Kunin at pagpalain ang mga ito.

Namumuno: Panginoong Hesus, tulungan mong maunawaan naming ang krus.
Lahat: Itaas an gaming mga puso at diwa sa Iyo.

Namumuno: Espiritu Santo, paginhawahin moa ng aming mga buhay.
Lahat: Alisin ang mga sakit na aming tinataglay.

Namumuno: Pagpalain mo ang lahat ng mag-asawa.
Lahat: Palaguin ang kanilang pagmamahalan sa bawat isa.

Namumuno: Pagpalain ang mga nananatiling binate at dalaga.
Lahat: Pagyamanin ang kanilang buhay sa pagmamahal.

Namumuno: Samahan moa ng aming mga maysakit na kapatid.
Lahat: Pagkalooban sila ng kagalingang kanilang kinakailangan.

Namumuno: Gawin mo kamning madamayin.
Lahat: Tulungan kaming mangalaga sa kanila.

PANALANGIN

Sa paggunita ng halimbawa ni San Peregrino na nagpakita sa amin ng tanda ng pananampalataya, nawa’y pagsumikapan naming makakita ng kahulugan sa aming sariling paghihirap. Idinadalangin naming ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, Amen.

HULING PANALANGIN

Lahat: Pagkalooban nawa tayo ng Diyos ng diwa ng sariling pag-aalay upang maihandog nawa natin ang lahat-lahat sa Kaniya; an gating panahon, an gating mga kakayahan, an gating kalusugan, at pati na an gating buhay kung kinakailangan. Ipagkaloob mo sa amin ang pag-ibig para sa aming kapwa upang aming magawang abutin sila at bigyan ng buhay. Tulungan mo kaming mapagtiiisan ang mga sakit sa aming mga kalooban na kung kailang sumisibol ang bawat bagong buhay, Amen.

Litany of St. Peregrine

Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us.

Lord, have mercy on us.
Christ, hear us. Christ, graciously hear us.

God, the Father of Heaven,
have mercy on us.

God, the Son, Redeemer of the world,
have mercy on us.

God, the Holy Spirit,
have mercy on us.

Holy Trinity, one God,
have mercy on us.

Holy Mary, Mother of God,
pray for us.

Mother of Sorrows,
pray for us.

Health of the sick,
pray for us.

Comforter of the afflicted,
pray for us.

Help of Christians,
pray for us.

St. Peregrine,
pray for us.

Converted by the prayers of St. Philip,
pray for us.

Afflicted with a cancerous growth,
pray for us.

Completely cured by the outstretched hand of Jesus Crucified,
pray for us.

Who performed many miracles in thy lifetime,
pray for us.

Who multiplied food and drink,
pray for us.

Who cured the sick by the power of the Name of Jesus,
pray for us.

Who converted hardened sinners by prayer and fasting,
pray for us.

Who receive every favor thou asked of God,
pray for us.

Most confident in prayer,
pray for us.

Most austere in penance,
pray for us.

Most patient in suffering,
pray for us.

Most humble in the holy priesthood,
pray for us.

Most zealous for souls,
pray for us.

Most kind toward the afflicted,
pray for us.

Most devoted to the Passion of Jesus and the Sorrows of Mary,
pray for us.

Victim with Jesus and Mary for the salvation of souls,
pray for us.

Wonder-worker for the sick and diseased,
pray for us.

Hope of incurable cases,
pray for us.

Universal patron of all who suffer from cancer,
pray for us.

Glory of the Order of the Servants of Mary,
pray for us.

Lamb of God, Who takes away the sins of the world,

spare us, O Lord.

Lamb of God, Who takes away the sins of the world,
graciously hear us O Lord.

Lamb of God, Who takes away the sins of the world,
have mercy on us.

V. Pray for us, O glorious St. Peregrine,
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.

Let us pray.

O God, be gracious and hear the prayers
which we present to Thee in honor of St. Peregrine,
Thy beloved servant.
May we who do not rely on our own merits
receive help in our needs through the intercession of him
whose life was so pleasing to Thee.
Through Christ, our Lord.

Amen.